Parlament Studencki UEK

PSUEK to organ samorządu studenckiego, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów wszystkich studentów przed Władzami Uczelni oraz kreowanie życia studentów poprzez wspomaganie ruchu naukowego, kulturalnego oraz sportowego Działalność samorządowa PSUEK: - reprezentowanie studentów w Senacie UEK, Radzie Uczelni (Przewodniczący PSUEK), komisjach uczelnianych, Radach Instytutów, zespołach programowo- dydaktycznych i zespołach ds. jakości kształcenia, - wspieranie prac wszystkich organizacji studenckich, - zatwierdzanie przydzielania punktów dla studentów przez koła naukowe oraz organizacje studenckie, - współdecydowanie o podziale środków funduszu pomocy materialnej na poszczególne świadczenia, - rozdział środków na cele studenckie, - inicjowanie zmian w aktach prawnych UEK np. w Regulaminie studiów wyższych na UEK, - wykonywanie zadań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeniach i aktach wewnętrznych Uczelni, Działalność projektowa PSUEK (12 organizowanych projektów): - Świeżak- wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego dla nowych studentów - Szkolenia dla I roku - Planer UEK– bezpłatny kalendarz akademicki wydawanym od kilku lat w nakładzie ok. 7000, - Karta Starosty- szkolenie dla starostów grup dziekańskich, potoków i lat kierunków, - Mentorzy UEK- plebiscyt na najlepszego prowadzącego w 5 kategoriach, - Transekonomik- semestralny program mobilności studenckiej do jednej z 4 uczelni ekonomicznych w Polsce, - Ankietyzacja- studencka ocena zajęć dydaktycznych, - Przyjazny Dziekanat- studencka ocena obsługi administracyjnej, - Pogotowie sesyjne- pomoc Rzecznika Praw Studenta podczas sesji egzaminacyjnych, - Mosty Ekonomiczne – projekt, w ramach którego studenci mogą wyjechać na cztery dni do innej uczelni ekonomicznej w kraju, - Zmagania UEK- współzawodnictwo studentów w różnych dyscyplinach rozrywkowo-sportowych, - Juwenalia UEK- święto studentów współorganizowane przez 3 organizacje studenckie.

Opiekun organizacji

prof. dr hab. Janina Filek (pro_student@uek.krakow.pl)

Kontakt:

Email:
biuro@psuek.pl
Strona www:
http://psuek.pl

Created by KNI UEK

Created by BlackTie.co